A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Бринська гімназія Галицької міської ради
Івано-Франківської області

Звіт директора гімназії

Звіт директора
Бринського ЗЗСО І-ІІ ст.
Мочічук Галини Миколаївни


Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи школи за 2017-2018 навчальний рік – рік напруженої праці, творчих здобутків, нових відкриттів.    Ви знаєте, що  відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти – перегляду та оновлення навчальних програм, підручників, усього навчально-методичного комплексу, необхідного для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.
Як директор школи, протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника.

Управління закладом
У 2017/2018н.р. функціонування освітньої системи було спрямовано на реалізацію пріоритетних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими документами галузі Міністерства освіти і науки України.

Головним завданням та основними напрямами роботи школи у 2017/2018 н.р. були наступні:
•    виховання школярів у дусі національно-патріотичного спрямування і створення умов для забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти; для реалізації індивідуальних творчих потреб;
•    пошук і відбір творчо обдарованих і здібних дітей; удосконалення системи роботи з професійної орієнтації учнів; професійного розвитку педагогів;
•    становлення в учнів цілісного, наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної  і соціальної компетенстності.
У 2017/2018 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.
Принцип доцільності й оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих у ході внутрішньошкільного контролю. Управлінські рішення доводилися до відома педагогічного колективу та технічного персоналу заступником директора.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільний розгляд  питань з такими структурними підрозділами закладу, як  батьківський комітет.

 
Аналіз структури і мережі школи за минулий навчальний рік. Збереження контингенту
На початок 2017/2018 року у школі навчалося  88 учів. Основними заходами із збереження контингенту учнів в 2017/2018 навчальному році були:- контроль відвідування учнями навчальних занять.

Імідж навчального закладу – це поєднання 3-х складових:  
•    високі показники успішності учнів-випускників при складанні ДПА ;
•    високий професіоналізм та педагогічна майстерність педагогічного колективу навчального закладу;
•    потужна матеріально-технічна база.

За 2017/2018 навчальний рік зроблені суттєві кроки щодо підвищення якості навчання згідно із  вимогами сучасного суспільства. Освіта вважається якісною, коли її результати відповідають меті. Протягом навчального року  вчителі школи проявляли належний рівень професійної підготовки, здійснювали педагогічну діяльність, забезпечували результативність та якість своєї роботи, відповідно до нормативно-правових актів, наказів та інструкцій Міністерства освіти та науки України.За результатами  І семестру:  досягли високого рівня навчальних досягнень  - 6 учнів, що складає  8% ; досягли достатнього рівня – 38    учнів, що складає    48%, досягли середнього рівня-  26 учнів – 33%,
 досягли початкового рівня- 9 учнів – 11%.
    
У жовтні- листопаді 2017 року 33 учні школи брали участь у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських   олімпіад з базових навчальних предметів,  у листопаді-грудні   учні брали участь у ІІ етапі і виявили такі досягнення.

Досягнення учнів у  у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіадах з базових дисциплін у 2017/2018     н.р.

з/п    Навчальний предмет    П.І. переможців    Місце    ПІБ учителя, який підготував
1.    Фізика                                       Феценець А.    І    Ткачівський В.М.
2.      Християнська етика                Феценець А    І    Ткачівська Р.Й.
3.    Уккраїнська мова                       Феценець А    І    Маціборська Г.М.             
 
Аналізуючи результативність участі учнів в олімпіадах за останній рік, можна зробити висновок, що  більшість вчителів професійноно та відповідально підійшли до роботи з підготовки учнів для участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад збазових дисциплін. На ІІІ етап Всеукраїнської учнівських олімпіад,  вийшла учениця 9 класу Феценець Ангеліна з фізики, християнської етики. 

Досягнення учнів в інтелектуальних конкурсах
Активну участь учні школи брали у різноманітних конкурсах, а саме:
Учні школи брали активну участь в конкурсах  «Кенгуру», «Соняшник», що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів у школі були: Саприга Г.М. та Маціборська Г.М.
 
Участь учнів школи в Міжнародних та Всеукраїнських заходах
Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка
Переможці:  Феценець К. – 8 кл. – ІІ м.
                     Ткачівська К – 5 кл. - ІІІ м

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (осінній)
Взяли участь – 33 учасники.

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник»
Взяли участь - 27 учнів
                  
Виховна робота
Головна мета виховної роботи у 2017/2018 навчальному році – формування громадянина-патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини.Згідно з річним планом роботи школи у 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої людини, здатної до саморозвитку та самовдосконалення».Пріоритетними напрямками виховання у навчальному році є: 
– національно-патріотичне виховання;- робота з обдарованими учнями;
– розвиток творчої особистості;
– формування навичок здорового способу життя;
– робота з профілактики дитячого травматизму;
– робота з попередження правопорушень.
Реалізація завдань виховної роботи у 2017/2018 навчальному році здійснювалася шляхом співпраці з педагогічним та учнівським колективами, з батьками учнів, позашкільними закладами та громадськими організаціями; через використання найбільш поширених виховних технологій, зокрема:
– години спілкування (години класного керівника);
– технологія колективного творчого виховання;
– проектна технологія;
– технологія саморозвитку.
Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність з реалізації основних завдань:  

1.    Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
2.    Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загальношкільного колективу.
3.    Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно здійснювати виховну діяльність.
4.    Розвиток учнівського самоврядування.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У школі діє методичне об’єднання класних керівників.

Виховні заходи, що проводились класними керівниками протягом 2017/2018 навчального року, були різноманітними, відповідали віковим особливостям учнів, сприяли розвитку творчих здібностей та ініціативності школярів.

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів.

Всебічний та гармонійний розвиток  кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки. Впродовж навчального  року на базі школи діяли такі гуртки: хореографічний гурток, вокальний та юний пасічник.

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності  батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні бесіди щодо популяризації  сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я.

Завдання напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці» – формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання господаря. Найбільш цікавими заходами цього напрямку були свята проведені вчителями початкової школи в рамках «Тижня початкової школи» 
Протягом 2017/2018 навчального  року учні школи взяли участь у заходах:

– до Дня Захисника України;
– до Дня пам’яті жертв голодоморів;
– до Дня Соборності України ;

У школі проводились традиційні виховні заходи:
•    Свято «День знань» 
•    Концерт до Дня вчителя 
•    Свято “Прощання з Букварем ” 
•    свято “Святого Миколая” 
•     «День святого Валентина» 
•    Святковий концерт до Дня 8 Березня 
•    Свято «Прощавай,  початкова школо!»
•    Свято Останнього дзвоника
•    Випускний вечір

 

Методична робота

Методична робота в школі – спеціально організована діяльність педагогічного колективу, що створює умови для підвищення майстерності педагога.
Методична робота спонукає вчителя до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег.
З метою реалізації фахової та методично грамотної роботи педагогічного колективу  за згідно графіку методичної роботи на базі навчального закладу було проведено семінар для заступників директорів з НВР:

Матеріально-технічна база
Протягом останнього року матеріальна база значно покращилась.

 

Питання, що потребують подальшого розв’язання

Залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:
–   підвищення якості освітніх послуг;
–   підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
– покращення матеріально-технічної бази навчального закладу.

 

Єдина педагогічна тема та завдання на 2018/2019 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу залишається актуальною низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Підвищення рівня якості освітніх послуг на основі створення акмеологічного середовища, креативної діяльності педагогічного колективу для формування конкурентоспроможного випускника школи в умовах глобалізації освітнього простору».

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора